Kapcsolati információk

FitRadio Kft.

Adószám
24971582-2-14
Székhely
8600 Siófok
Béri Balog Ádám utca 47.
Mobil
+36 20 425 6205
Email cím
Youtube Facebook Instagram

Küldj nekünk üzenetet

Kötelező mező
Kötelező mező
Kötelező mező
Kötelező mező
Kötelező mező

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A FitRadio Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8600 Siófok, Béri Balog Ádám utca 47. földszint 12.; cégjegyzékszám: 14-09-316378; képviseletre jogosult vezető tisztségviselő: Szabolcsi Máté ügyvezető; a továbbiakban: Szolgáltató) 2018. május 25. napjától a visszavonásig hatályos adatkezelési tájékoztatója (a továbbiakban: Adatkezelési tájékoztató vagy Tájékoztató):

 

I.              Bevezetés

A Szolgáltató az európai parlament és a tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban kezeli az Ön adatait a szolgáltatás szerződésszerű teljesítése, valamint a szolgáltatás hatékonyabbá tétele céljából.

  

II.              Adatfeldolgozók

A Szolgáltató mint adatkezelő az adatkezeléshez adatfeldolgozókat vesz igénybe:

Fodor Gyula egyéni vállalkozó (székhely: 1113 BUDAPEST 11 ker. Diószegi út 59. 1 em. 2 ajtó; nyilvántartási szám: 39131686; statisztikai számjel: 66791627620123101) mint a szolgáltatás általános informatikai hátterét biztosító megbízott.

MailChimp hírlevélküldő szolgáltatást üzemeltető The Rocket Science Group, LLC (székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA).

Google Analytics szolgáltatást üzemeltető Google Inc. (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States).

 

III.              Kezelt adatok, az adatkezelés jogalapja

1.           Amennyiben magánszemélyként kívánja igénybe venni a szolgáltatást, az alábbi adatokat adja meg a Szolgáltató részére:

a)     e-mail cím,

b)    a felhasználói fiókjához kapcsolódó egyedi felhasználónév és jelszó.

2.          Ön, amennyiben magánszemélyként a Facebook fiókjával történő regisztrációt választja, az alábbi, a Facebook által kezelt adatait bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére:

a)        családi- és utónév,

b)        e-mail cím,

c)        felhasználónév (amennyiben van),

d)        Facebook-azonosító (Facebook ID),

e)        egyéb, az Ön Facebook profilján nyilvánosként, azaz bárki számára hozzáférhetőként megjelölt adatok (pl.: nem, életkor stb.).

3.          Ön – amennyiben az Európai Unió valamely tagállamában nyilvántartásba vett, Magyarország jogszabályainak megfelelően működő jogi személyiség nélküli vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezet, gazdasági társaság, vállalkozás képviselője/kapcsolattartója vagy egyéni vállalkozó – az alábbi adatokat adja meg a Szolgáltató részére:

a)     családi- és utónév,

b)    e-mail cím,

c)     telefonszám.

4.          Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, valamint a Szolgáltatóval kötött szerződés teljesítése.

 

IV.              Az adatkezelés időtartama

1.           Az Adatkezelés időtartama a Szolgáltatóval megkötött szerződés hatályosságához igazodik. Amennyiben a Ön törli Felhasználói fiókját, úgy az a szerződés megszüntetését jelenti, mely esetben az Ön Adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavontnak kell tekinteni.

2.          Az Adatkezelés véget ér, és az Ön személyes adatai törlésre kerülnek, amennyiben Ön a tárgyévet követő 2 (két) évig nem veszi igénybe a szolgáltatást.

3.          Az Adatkezelés, amennyiben a Szolgáltatót erre jogszabály - ideértve különösen, de nem kizárólagosan a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezéseit – kötelezi, az 1. pontban megjelölt időtartamnál hosszabb ideig tarthat.

 

V.              Az Ön jogai az adatkezeléssel összefüggésben 

1.           Ön jogosult a kezelt személyes adataihoz hozzáférni.

2.          Ön jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni.

3.          Ön kérheti kezelt adatainak helyesbítését, módosítását, a hiányos adatok kiegészítését.

4.          Ön kérheti kezelt adatainak törlését.

5.           Amennyiben úgy gondolja, hogy az adatkezelés jogellenes, Ön jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni.

6.          Ön kérheti az adatkezelés korlátozását, amennyiben vitatja a kezelt személyes adatai pontosságát.

7.           Ön jogosult arra, hogy a megadott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy harmadik személy adatkezelőnek továbbítsa.

 

VI.              Adattovábbítás

1.           Ön a szolgáltatás igénybe vételével hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő továbbítsa adatait az alábbi harmadik személyeknek:

a)     Google Analytics (Google Inc. (Mountain View, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States)

b)    amennyiben feliratkozik hírlevél szolgáltatásunkra: MailChimp (The Rocket Science Group, LLC; 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA)

c)     A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a FitRadio Kft. (8600 Siófok, Béri Balog Ádám utca 47.) adatkezelő által a www.fitradio.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: e-mail cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo- aff

 

VII.              Cookie (süti) alkalmazása 

1.           Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „remember me cookie”-t, azaz „emlékezz rám sütit”) helyez el. A cookie célja, hogy a Felhasználó belépési adatait megjegyezze, így azt nem kell minden belépéskor begépelni. A cookie nem alkalmas a Felhasználó egyedi azonosítására.

2.          A Szolgáltató a Honlap látogatási statisztikáinak nyomonkövetése céljából Google Analytics-et használ, mely az Ön számítógépére cookie-t (sütit) telepít.

A cookie-ban rögzített, a Honlap látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és az Ügyfél IP címével együtt) a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy az Ön Honlap-látogatási szokásait kiértékelje, jelentéseket állítson össze ezekről a Szolgáltató számára, valamint arra, hogy egyéb, a Honlappal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.

Ha Ön nem szeretné, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásáról, telepítheti a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára.

Bővebb információ: https://www.google.com/analytics/

3.          A cookie-k telepítése megakadályozható a böngésző megfelelő beállításaival.

Ha az Ön a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról azt a saját informatikai eszközén megteheti a böngészőjében. A böngésző eszköztárától függően találhatóak meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezkedései, általában azonban a Beállítások azon belül az Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, hogy milyen követési funkciókat engedélyez vagy tilt meg az informatikai eszközén.

  

VIII.              Jogérvényesítés

1.           Az Adatkezeléssel összefüggésben felmerült igényeit, kérdéseit az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó székhelyére megküldött levélben vagy elektronikus levélben az info@fitradio.hu e-mailcímen jelezheti.

2.          Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (NAIH) is jogosult megkeresni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH):

posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

3.          Jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható az Ön választása szerint.

 

Figyelem: a jelen tájékoztató a Szervező adatkezelési politikájának kivonata. Bővebb információért olvassa el részletes Adatkezelési szabályzatunkat.