×

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

 

 

a FitRadio Kft. (Szolgáltató)

zeneszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatási szerződéseihez

 

 1. Meghatározások:

   

  Zenetulajdonos: a Szolgáltató által felhasznált, az Artisjus jogkezeléséhez tartozó zeneállomány

  Programok: a Szolgáltató által összeállított rádió csatornák

  Technikai Eszközök: a Szolgáltatási szerződés 3. pontjában meghatározott beltéri egység és az annak csatlakoztatáshoz szükséges kábelek

  Szolgáltatási Díj: a Szerződésben meghatározott havi díj, amely minden egyes naptári hónap után fizetendő díjat jelenti. A Szolgáltatási Díj megfizetése banki átutalással történhet az ÁSZF szerint. A Szolgáltatási Díj késedelmes megfizetése esetén a Szolgáltató késedelmi kamatra, valamint költségtérítésre jogosult az ÁSZF szerint; a Szolgáltatási Díj magában foglalja a Szolgáltató online felületének használati díját a Szerződés időtartama alatt.

  Online felület: az üzemeltetéséhez használt felület

  Szerződés: a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött azon egyedi írásbeli megállapodás, mely megállapodásnak a jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi

   

 2. A Szolgáltatás:

   

  A FitRadio Kft. (a továbbiakban: „Szolgáltató”) a felek között létrehozandó szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) alapján hozzáférést biztosít a megrendelőinek (a továbbiakban: „Megrendelő”) a Megrendelő által biztosított eszközön keresztül a Szolgáltató által összeállított kizárólag közvetlen jogkezelésű zenei csomagok Programhoz. A Programok összeállítása, frissítése a Szolgáltató kötelessége. Az egyes Programok tartalmáról, illetőleg a felhasználás feltételeiről a Megrendelőt a Szolgáltató tájékoztatja, amelynek tényét a Megrendelő a Szerződés aláírásával elismer és nyugtáz. A Szolgáltató a Szerződésben foglaltak szerint köteles biztosítani, hogy a szolgáltatás a szerződés tartama alatt a megfelelő használatra alkalmasak legyen.

   

 3. A technikai berendezés:

   

  Az online felület Megengedett Használattól eltérő használatával kapcsolatosan keletkező valamennyi kárt és költséget (ide értve többek közt a hibaelhárítás, javítás, karbantartás költségeit is) a Megrendelő köteles viselni.

  Az online felület meghibásodása esetén a Megrendelő azonnal köteles értesíteni a Szolgáltatót. A hiba kijavításáról a Szolgáltató gondoskodik, amelyet saját költségén végzi. A helyszíni kiszállás díja ÁFA nélkül 15.000,- Ft/alkalom, valamint ÁFA nélkül 90 Ft/km kiszállási díj, a Szolgáltató telephelyétől a Szolgáltatás helyszínéig, valamint a visszaútra számítva.

  A Megrendelő bármely meghibásodás esetén email küldésével vagy telefonon is jelezheti a Szolgáltatónak a hibát, ez esetben mentesül az esetleges kiszállási díj megfizetése alól.

  A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az online felület a Szolgáltató tulajdonát képezi. Az online felület kizárólag a Technikai Eszközök működtetésével kapcsolatosan használható a Szolgáltató utasításai szerint. Amennyiben a Megrendelő az online felületet a rendeltetésétől eltérően használja, a Szoftver forráskódjának megfejtésére irányuló tevékenységet végez, a Szoftverhez harmadik személyeknek bármilyen célból illetéktelen hozzáférést biztosít, vagy abban közreműködik, vagy a Szoftvert lemásolja, az súlyos szerződésszegésnek minősül. A fenti esetekben a Megrendelő köteles 500.000,- Ft összegű kötbért megfizetni a Szolgáltatónak, azzal, hogy a Szolgáltató jogosult a kötbéren felüli kárát is érvényesíteni a Megrendelővel szemben. A fenti Megrendelői szerződésszegés esetén a Szolgáltató jogosult továbbá a Szerződés azonnali hatállyal történő felmondásra.

  A Megrendelő szavatolja, hogy az üzemeltetési helyszínen, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb helyiségben vagy területen, ahol a Technikai Eszközök találhatók, harmadik személynek nincsen olyan joga, amely bármilyen módon akadályozhatja a Szolgáltató hozzáférését a Technikai Eszközökhöz, a Szolgáltatás folyamatosságát és annak folyamatos igénybevételét. Amennyiben a Technikai Eszközök Szolgáltató általi hozzáféréséhez, illetve a Szolgáltatás nyújtásához harmadik személy hozzájárulása szükséges, úgy annak meglétét a Megrendelő köteles még a Szolgáltatás megkezdése előtt, teljes bizonyító erejű magánokirattal, a Szolgáltatónak igazolni. Ennek hiányában a Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal megszüntetni.

   

 4. A szolgáltatás üzemeltetése. Kizárólagosság

   

  A Szerződés kizárólag az abban foglalt szolgáltatási helyszín vonatkozásában érvényes és hatályos, a Megrendelő által kezelt másik helyszín vonatkozásában új szerződés megkötése kötelező.

  A Megrendelő a Szolgáltatási helyszín (ügyfelek részére történő) nyitva tartási ideje alatt köteles a Szolgáltatás folyamatos, rendeltetésszerű üzemelését és igénybevételét biztosítani. A Megrendelő a Szolgáltatási helyszínt kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával változtathatja meg, a rendelkezésre álló technikai eszközt a Megrendelő kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén helyezheti át, és nem tűrheti, hogy a fentieket más harmadik személy áthelyezze. A Megrendelő a szolgáltatást biztosító technikai eszközöket a Szolgáltató írásbeli hozzájárulása nélkül nem helyezheti üzemen kívül és nem tűrheti, hogy a berendezést harmadik személy üzemen kívül helyezze

  A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződésben foglalt szolgáltatás nyújtására kizárólagos jogot biztosít a Szolgáltató részére. A fenti kizárólagosság alapján az Megrendelő kötelezi magát, hogy a Szerződés hatálya alatt a Szolgáltatási helyszínen más harmadik személy azonos, vagy hasonló jellegű szolgáltatását igénybe nem veszi, ilyen szolgáltatást nyújtó berendezéseinek telepítését sem aktív, sem passzív magatartásával nem engedélyezi, azt el nem tűri.

  A Megrendelő köteles tűrni, hogy a Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését – a Szolgáltatási helyszín és annak ügyfelei zavarása nélkül – havonta legalább két alkalommal, a Megrendelővel előre egyeztetett időpontban ellenőrizze.

  A jelen pontban foglalt kötelezettségek megszegése esetén a Megrendelő köteles kötbért fizetni a Szolgáltató részére. A kötbér összege megegyezik azzal az összeggel, amely 1 (egy) éves határozott időtartamú szerződés esetén, reklámbevétel címén a részére nettó bevételként befolyt volna, de minimum 300.000,-Ft (háromszázezer forint). A fentieken túlmenően a Szolgáltató követelheti a kötbért meghaladó kárát is.

   

 5. Díjfizetés

   

  A Felek eltérő megállapodása hiányában a Megrendelő a Szolgáltatás igénybevételéért Rendszerbelépési díj és Szolgáltatási Díj fizetésére köteles. A Rendszerbelépési díj egyszeri alkalommal fizetendő összeg, míg a havi Szolgáltatási Díjak negyedéves rendszerességgel fizetendők. A díjfizetési időszakok fordulónapja a tárgyidőszak első napja. Az első díjfizetési kötelezettség teljesítése a Szolgáltató által a felhasználói fiók létrehozása után a Megrendelő részére megküldött, az első Szolgáltatási Díjra vonatkozó számla átadását követő 8 napon belül esedékes.

  A felek külön eltérő megállapodása hiányában a Megrendelő a Szolgáltatási Díjat a Szolgáltató számlája alapján, nyolc (8) napos fizetési határidővel a Szolgáltató bankszámlájára: OTP Bank Nyrt. 11742087-29902097 történő átutalással köteles megfizetni. A Szolgáltatási Díj összege, a fizetési módozattól függetlenül akkor tekintendő megfizetettnek, amikor az adott összeg a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra kerül.

  A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamat mértéke a tőkeösszeg után a lejárat napjától a kifizetés napjáig járó, a a Ptk. 6:155. § (1) szerinti mértékű kamat. A késedelmi kamaton felül a Megrendelő köteles a Szolgáltatónál a fizetési felszólításokkal kapcsolatosan felmerült költségeket és kárt is megfizetni, így különösen a 2016. évi IX. tv. szerinti behajtási költségátalány összegét.

  A Megrendelő köteles az ARTISJUS felé a Szolgáltató közvetlen jogkezelésű zenéjével kapcsolatosan a nyilvános előadás után a szomszédos jogi jogosultaknak járó jogdíjat (azaz az Előadóművészi Jogvédő Irodának (EJI) és a Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének (MAHASZ) fizetendő díjakat) fizetni.

  Szolgáltató a Szolgáltatási Díj összegének számlájára történő jóváírását követő 3 munkanapon belül gondoskodik a Programokhoz történő hivatalos hozzáférésről. Szolgáltató évente egy alkalommal jogosult a Szolgáltatási Díj összegét a KSH által hivatalosan előző évre közzétett fogyasztói árindex (infláció) mértékével egyoldalúan megemelni. A Szolgáltatási Díj ily módon történő emelése az adott év január első napjától lesz érvényes. Ezt meghaladó díjemelésre csak abban az esetben jogosult a Szolgáltató, ha a Programok a meglévőkhöz képest új csatornákkal bővülnek, illetve a továbbított Programok Szolgáltató által fizetendő díja az inflációt meghaladó mértékben emelkedik, vagy a Programok továbbításának költségei növekednek. Szolgáltató a nem inflációval kapcsolatos díjemelésről a Megrendelőt (elektronikus vagy postai) levélben értesíti 30 nappal a tervezett áremelés hatálybalépését megelőzően. Ez utóbbi esetben a Megrendelő a jelen Szerződést az értesítés kézhezvételét követően az áremelés hatálybalépéséig írásban felmondhatja. Ha a Megrendelő a nem inflációval kapcsolatos díjemelést megfizeti, akkor úgy kell tekinteni, hogy a jelen Szerződés ilyen jellegű módosításával egyetért.

   

 6. Felmondás

   

  A Szerződésben és a jelen ÁSZF-ben szabályozott felmondáson kívül súlyos szerződésszegés esetén mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani a másik félhez intézett, indokolt, írásbeli nyilatkozattal. Súlyos szerződésszegésnek minősülnek különösen, de nem kizárólagosan, az alábbi esetek:

  - a Megrendelő a szerződésben foglalt kizárólagosságra, vagy a folyamatos zene (reklám) lejátszási kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseket megsérti;

  - a másik fél ellen felszámolási-, végelszámolási- , csőd-, vagy egyéb, a társaság jogutód nélküli megszűnését eredményező más eljárás indul;

  - a Szolgáltató hibájából a Programok 30 napig folyamatosan nem hozzáférhetők és a szolgáltatás nyújtását a Szolgáltató a Megrendelő írásbeli felhívását követő 10 napon belül sem állítja helyre;

  - a Megrendelő valótlan adatokat közöl, vagy adatszolgáltatási kötelezettségét egyéb módon megsérti.

  - a Megrendelő valamely fizetési kötelezettségével 30 napot meghaladó késedelembe esik;

  - a Megrendelő az online felületet nem szerződésszerűen használja, rongálja, harmadik személyeknek azokhoz jogosulatlan hozzáférést biztosít;

  - a Megrendelő a Szoftver forráskódjának megfejtésére irányuló tevékenységet végez, a Szoftverhez harmadik személynek jogosulatlan hozzáférést biztosít;

  - a Szolgáltató hibájából a Programok nem  hozzáférhetők és a szolgáltatás nyújtását a Megrendelő írásbeli felhívását követő 10 napon belül sem állítja helyre a Szolgáltató;

   

 7. A szerzői jog, jogdíjak:

   

  A Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató, mint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. (a továbbiakban: „Szjt”) 77. § (1) bekezdése alapján a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek és az azokról készült másolatok (hangfelvételek) sugárzásáért és bármely más módon történő nyilvánossághoz közvetítéséért díjfizetésre kötelezett felhasználó külön megállapodás szerint fizeti a fentiek szerinti felhasználásból eredő díjakat az illetékes jogkezelő szervezetek felé.

  A Felek rögzítik, és a Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szerződésből eredően a Szolgáltatónak további díjfizetési kötelezettsége nem keletkezik, minden további, a Szerződés teljesítéséből és a felhasználásból fakadó, a szerzői jogi jogszabályokból (különösen Szjt.) eredő díj megfizetése a Megrendelő kötelezettsége, amelynek megfizetését a Megrendelő a Szerződés aláírásával kifejezetten vállalja.

  A fentiek szerint a Megrendelő köteles az ARTISJUS felé a Szolgáltató közvetlen jogkezelésű zenéjével kapcsolatosan a nyilvános előadás után a jogosultaknak, különösen a szomszédos jogi jogosultaknak járó jogdíjat (azaz az Előadóművészi Jogvédő Irodának (EJI) és a Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének (MAHASZ) fizetendő díjakat) közvetlenül az illetékes jogkezelő szervezet felé fizetni, a Szolgáltatót e díjak tekintetében kötelezettség és felelősség nem terheli.

  Amennyiben az Artisjus által képviselt, kötelező kollektív jogvédelmi oltalmat élvező zenei tétel, illetve vizuális mű szólal/jelenik (például televízión, rádión, zenegépen vagy lejátszón keresztül) meg a fentebb rögzített szolgáltatási helyszínek/üzlethelyiségek/telephelyek bármelyikén, amely után jogdíjfizetési kötelessége keletkezne, illetve bármely egyéb olyan cselekményt végez, amely a vonatkozó jogszabályok, és/vagy a szerzői- és szomszédos jogok közös kezelői, és/vagy a magyar bíróságok gyakorlata szerint a közös jogkezelő felé jogdíjfizetési kötelezettséget eredményez, a Megrendelő a vonatkozó szerzői- illetve szomszédos jogi díjakat köteles megfizetni, és viselni minden egyéb, ezzel összefüggésben felmerülő kárát. A Megrendelő felelőssége a vonatkozó jogszabályok betartása és az azzal összefüggésben felmerülő díjak megfizetése és károk viselése. A Szolgáltató nem felel a Megrendelő, illetve bármely egyéb személy ilyen jogdíjfizetési kötelezettséggel kapcsolatosan összefüggésben felmerülő káráért.

  A Megrendelő köteles biztosítani, hogy a Megrendelő fentebb rögzített üzlethelyiségeiben/telephelyein kizárólag Szolgáltató Programjai kerüljenek felhasználásra, továbbá semmilyen más, a szerzői jogi törvény által védett tartalomként definiált tartalmak ne kerüljenek felhasználásra. A Megrendelő semmilyen a szerzői jogi törvény által védett tartalomként definiált tartalom lejátszására, megjelenítésére alkalmas eszközt, berendezést a helyiségeiben nem tarthat A Szolgáltatót az egyéb média-eszközök, készülék(ek) kapcsán semmilyen felelősség nem terheli. Ezen készülékeknek a megjelölt helyiségekben tartása és üzemeltetése, az üzemeltetés kapcsán különösen az 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezéseinek betartása kifejezetten és kizárólagosan a Megrendelő felelőssége.

  A Megrendelő a megjelölt helyiségekben kizárólag a Szolgáltató által biztosított Programokat közvetítheti. Az ennek érdekében tett intézkedéseket köteles a Megrendelő dokumentálni és folyamatosan nyomon követni, és bármely kétség vagy jogvita esetén a Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy az üzlethelyiségeiben/telephelyein a Programokon kívül a tárgyidőszak során más, a kollektív jogokat gyakorló Artisjus Egyesület vagy egyéb közös jogkezelő érdekeltségébe tartozó zenei, videó, illetve audio anyag nem jelent meg.

  A Megrendelő kijelenti továbbá, hogy tudomásul veszi, hogy a felek által létrejött egyedi Szerződés szabályai kizárólag a Szerződésben rögzített helyszín vonatkozásában vehető igénybe. Szolgáltató a fenti szabályok be nem tartása esetére kizár mindennemű felelősséget, amely az esetleges jogdíjfizetési kötelezettséggel kapcsolatban fölmerül, Megrendelő pedig kijelenti, hogy a Szolgáltató felelősségének ezen kizárását tudomásul veszi és elfogadja.

  Amennyiben a Megrendelő a Szerződésben (és az ÁSZF-ben) rögzített kötelezettségeit megszegi, köteles a Szolgáltatót teljes körűen mentesíteni minden kár, költség vagy fizetési kötelezettség alól, amely a fenti szerződésszegéssel kapcsolatosan esetlegesen jelentkezik.

  A Megrendelő egyidejűleg kötelezi magát, hogy a részére a Szerződés alapján sugárzott Programokat semmilyen hang- illetőleg egyéb adathordozón nem rögzíti, azokat kizárólag a Szerződés alapján a Szolgáltatás ideje alatt használja fel.

   

 8. Adatszolgáltatási kötelezettség. Adatvédelem

   

  A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy havonta, a tárgyhónapot követő hónap 8. napjáig tájékoztatja a Szolgáltatót arról, hogy a tárgyhónapban hány személy látogatott a Szerződéssel érintett Szolgáltatási helyszínre (és vette igénybe közvetetten a Szolgáltatást). A Szerződés aláírásával a Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a jelen pont alapján megadott adatokat kizárólag statisztikai adatgyűjtés céljából, az adatszolgáltatástól számított 8 (nyolc) évig kezelje. Az adatkezelés a Megrendelő, mint érintett fenti hozzájárulása alapján történik. A Megrendelő a hozzájárulás megadásával egyben kijelenti, hogy ismeri és megértette a Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatóját. A megadott adatok nyilvánosságra nem kerülnek. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a tudomására jutott adatokat és információkat teljes körű titoktartással, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli, valamint minden szükséges technikai illetve egyéb intézkedést megtesz az adatok védelme érdekében.

  Megrendelő hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szolgáltató a Szerződés adatait, így a Megrendelő abban szereplő személyes adatait (név, lakcím), valamint a felhasználására vonatkozó egyéb adatokat elektronikus formában nyilvántartsa és saját üzleti tevékenysége keretében, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezelje.

   

 9. Titoktartás

   

  A Szerződés hatálya alatt és megszűnését követően is a felek minden, a másik félre és tevékenységére vonatkozó iratot és információt – beleértve a Szerződést és annak valamennyi rendelkezését és mellékletét is –, amelyről az együttműködésük során szereznek tudomást, valamint minden üzleti titkot szigorúan titkosan kezelnek függetlenül attól, hogy ezeket a másik féltől vagy harmadik személytől kapták. Az ilyen iratokat és információt a Szerződés teljesítésével össze nem függő célra nem hozzák nyilvánosságra, nem teszik harmadik személyek részére hozzáférhetővé, nem adják át és nem használják fel.

   

 10. Vis maior

   

  Szolgáltató felelőssége a Szerződésben vállalt – érdekkörébe tartozó – kötelezettségekre terjed ki. Így Szolgáltatót nem terheli felelősség semmilyen olyan, a Megrendelőt vagy harmadik személyt ért kárért, költségért vagy fizetési kötelezettségért, amely vis maior, és más olyan, a Szolgáltató befolyási körén kívül eső eseményre vezethető vissza, amely a Szolgáltatás folyamatos nyújtását akadályozhatja – különösen az Internetes jeltovábbítást érintő kérdésekre, amelyek többek között az alábbiak lehetnek: a Programok összeállításában bekövetkező változások,

  a műsorjelek Megrendelőhöz történő eljuttatásának, a jeltovábbítás minőségének esetleges zavarai, amennyiben azok nem a Technikai Eszközök hiányosságaira vezethetők vissza, valamint a Szolgáltató szállítóinak késedelme, közlekedési vagy üzemzavarok, anyag- vagy energiahiány, az állami szervek intézkedései.

   

 11. Illetékes bíróság kikötése

   

  A Szerződő Felek kötelezik magukat, hogy az esetleges vitás ügyeket a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve és az eredeti szándékuknak megfelelő tartalommal megpróbálják békés eszközökkel rendezni, amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy a jelen jogviszonyból származó peres ügyeikre kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét, amely illetékességnek alávetik magukat.

   

 12. Egyéb rendelkezések

   

  A Megrendelő képviselője kijelenti és szavatolja, hogy teljes és korlátlan felhatalmazással és jogosultsággal rendelkezik a Szerződés megkötésére a Megrendelő nevében, és köteles megtéríteni a Szolgáltató, a Megrendelő vagy bármely harmadik személy teljes kárát, költségeit és minden hátrányát, amely a szerződéses nyilatkozat valótlanságából ered.

  Szolgáltató jogosult a Szerződést a Megrendelő értesítésével egyidejűleg más, a jelen Szerződésben foglaltak teljesítésére alkalmas és felhatalmazott társaságra átruházni.

  A Szerződésben és mellékleteiben, illetve a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

  A jelen ÁSZF, valamint annak estleges mellékletei a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

  A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vonatkozásában elsősorban a Szerződésben és annak mellékleteiben foglaltak irányadók, az ott nem szabályozott kérdésekben a jelen ÁSZF és annak esetleges mellékletei; egyebekben pedig a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

   

A jelen ÁSZF 2017. július 14. napjától visszavonásig hatályos.

 

 

Kelt: Budapest, 2017. július 14.

 

 

 

…………………………………

Szabolcsi Máté

Ügyvezető

FitRadio Kft.

Szolgáltató