Kapcsolati információk

FitRadio Kft.

Adószám
24971582-2-14
Székhely
8600 Siófok
Béri Balog Ádám utca 47.
Mobil
+36 20 425 6205
Email cím
Youtube Facebook Instagram

Küldj nekünk üzenetet

Kötelező mező
Kötelező mező
Kötelező mező
Kötelező mező
Kötelező mező

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek

a FitRadio Kft. (Szolgáltató)

zeneszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatási szerződéseihez

(a továbbiakban: „Fitradio ÁSZF”, vagy „ÁSZF”)

 

1.   Meghatározások

 

Szolgáltató:

FitRadio Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 8600 Siófok, Béri Balog Ádám utca 47.

Cégjegyzékszám: Cg.14-09-316378

Nyilvántartó hatóság: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága

A cég statisztikai számjele: 24971582-6010-113-14.

A cég adószáma: 24971582-2-14

A képviseletre jogosult vezető tisztségviselő: Szabolcsi Máté ügyvezető

A szolgáltató elérhetősége, a Felhasználókkal való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@fitradio.hu

 

Zenetulajdonos: a Szolgáltató által felhasznált, az Artisjus jogkezeléséhez tartozó zeneállomány

Programok: a Szolgáltató által összeállított rádió csatornák

Technikai Eszközök: a Szolgáltatási szerződés 3. pontjában meghatározott beltéri egység és az annak csatlakoztatáshoz szükséges kábelek

Szolgáltatási Díj: a Szerződésben meghatározott havi díj, amely minden egyes naptári hónap után fizetendő díjat jelenti. A Szolgáltatási Díj megfizetése banki átutalással történhet az ÁSZF szerint. A Szolgáltatási Díj késedelmes megfizetése esetén a Szolgáltató késedelmi kamatra, valamint költségtérítésre jogosult az ÁSZF szerint; a Szolgáltatási Díj magában foglalja a Szolgáltató online felületének használati díját a Szerződés időtartama alatt.

Online felület: az üzemeltetéséhez használt felület

Szerződés: a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött azon egyedi írásbeli megállapodás, mely megállapodásnak a jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi

 

2.     A Szolgáltatás:

 

A FitRadio Kft. (a továbbiakban: „Szolgáltató”) a felek között létrehozandó szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) alapján hozzáférést biztosít a megrendelőinek (a továbbiakban: „Megrendelő”) a Megrendelő által biztosított eszközön keresztül a Szolgáltató által összeállított kizárólag közvetlen jogkezelésű zenei csomagok Programhoz. A Programok összeállítása, frissítése a Szolgáltató kötelessége. Az egyes Programok tartalmáról, illetőleg a felhasználás feltételeiről a Megrendelőt a Szolgáltató tájékoztatja, amelynek tényét a Megrendelő a Szerződés aláírásával elismer és nyugtáz. A Szolgáltató a Szerződésben foglaltak szerint köteles biztosítani, hogy a szolgáltatás a szerződés tartama alatt a megfelelő használatra alkalmasak legyen.

 

3.     A technikai berendezés:

 

Az online felület Megengedett Használattól eltérő használatával kapcsolatosan keletkező valamennyi kárt és költséget (ide értve többek közt a hibaelhárítás, javítás, karbantartás költségeit is) a Megrendelő köteles viselni.

Az online felület meghibásodása esetén a Megrendelő azonnal köteles értesíteni a Szolgáltatót. A hiba kijavításáról a Szolgáltató gondoskodik, amelyet saját költségén végzi. A helyszíni kiszállás díja ÁFA nélkül 15.000,- Ft/alkalom, valamint ÁFA nélkül 90 Ft/km kiszállási díj, a Szolgáltató telephelyétől a Szolgáltatás helyszínéig, valamint a visszaútra számítva.

 A Megrendelő bármely meghibásodás esetén email küldésével vagy telefonon is jelezheti a Szolgáltatónak a hibát, ez esetben mentesül az esetleges kiszállási díj megfizetése alól.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az online felület a Szolgáltató tulajdonát képezi. Az online felület kizárólag a Technikai Eszközök működtetésével kapcsolatosan használható a Szolgáltató utasításai szerint. Amennyiben a Megrendelő az online felületet a rendeltetésétől eltérően használja, a Szoftver forráskódjának megfejtésére irányuló tevékenységet végez, a Szoftverhez harmadik személyeknek bármilyen célból illetéktelen hozzáférést biztosít, vagy abban közreműködik, vagy a Szoftvert lemásolja, az súlyos szerződésszegésnek minősül. A fenti esetekben a Megrendelő köteles 500.000,- Ft összegű kötbért megfizetni a Szolgáltatónak, azzal, hogy a Szolgáltató jogosult a kötbéren felüli kárát is érvényesíteni a Megrendelővel szemben. A fenti Megrendelői szerződésszegés esetén a Szolgáltató jogosult továbbá a Szerződés azonnali hatállyal történő felmondásra.

A Megrendelő szavatolja, hogy az üzemeltetési helyszínen, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb helyiségben vagy területen, ahol a Technikai Eszközök találhatók, harmadik személynek nincsen olyan joga, amely bármilyen módon akadályozhatja a Szolgáltató hozzáférését a Technikai Eszközökhöz, a Szolgáltatás folyamatosságát és annak folyamatos igénybevételét. Amennyiben a Technikai Eszközök Szolgáltató általi hozzáféréséhez, illetve a Szolgáltatás nyújtásához harmadik személy hozzájárulása szükséges, úgy annak meglétét a Megrendelő köteles még a Szolgáltatás megkezdése előtt, teljes bizonyító erejű magánokirattal, a Szolgáltatónak igazolni. Ennek hiányában a Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal megszüntetni.

 

4.     A szolgáltatás üzemeltetése. Kizárólagosság

 

A Szerződés kizárólag az abban foglalt szolgáltatási helyszín vonatkozásában érvényes és hatályos, a Megrendelő által kezelt másik helyszín vonatkozásában új szerződés megkötése kötelező.

A Megrendelő a Szolgáltatási helyszín (ügyfelek részére történő) nyitva tartási ideje alatt köteles a Szolgáltatás folyamatos, rendeltetésszerű üzemelését és igénybevételét biztosítani. A Megrendelő a Szolgáltatási helyszínt kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával változtathatja meg, a rendelkezésre álló technikai eszközt a Megrendelő kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén helyezheti át, és nem tűrheti, hogy a fentieket más harmadik személy áthelyezze. A Megrendelő a szolgáltatást biztosító technikai eszközöket a Szolgáltató írásbeli hozzájárulása nélkül nem helyezheti üzemen kívül és nem tűrheti, hogy a berendezést harmadik személy üzemen kívül helyezze

A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződésben foglalt szolgáltatás nyújtására kizárólagos jogot biztosít a Szolgáltató részére. A fenti kizárólagosság alapján az Megrendelő kötelezi magát, hogy a Szerződés hatálya alatt a Szolgáltatási helyszínen más harmadik személy azonos, vagy hasonló jellegű szolgáltatását igénybe nem veszi, ilyen szolgáltatást nyújtó berendezéseinek telepítését sem aktív, sem passzív magatartásával nem engedélyezi, azt el nem tűri.

A Megrendelő köteles tűrni, hogy a Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését – a Szolgáltatási helyszín és annak ügyfelei zavarása nélkül – havonta legalább két alkalommal, a Megrendelővel előre egyeztetett időpontban ellenőrizze.

A jelen pontban foglalt kötelezettségek megszegése esetén a Megrendelő köteles kötbért fizetni a Szolgáltató részére. A kötbér összege megegyezik azzal az összeggel, amely 1 (egy) éves határozott időtartamú szerződés esetén, reklámbevétel címén a részére nettó bevételként befolyt volna, de minimum 300.000,-Ft (háromszázezer forint). A fentieken túlmenően a Szolgáltató követelheti a kötbért meghaladó kárát is.

 

5.     Díjfizetés

 

A Felek eltérő megállapodása hiányában a Megrendelő a Szolgáltatás igénybevételéért Rendszerbelépési díj és Szolgáltatási Díj fizetésére köteles. A Rendszerbelépési díj egyszeri alkalommal fizetendő összeg, míg a havi Szolgáltatási Díjak negyedéves rendszerességgel fizetendők. A díjfizetési időszakok fordulónapja a tárgyidőszak első napja. Az első díjfizetési kötelezettség teljesítése a Szolgáltató által a felhasználói fiók létrehozása után a Megrendelő részére megküldött, az első Szolgáltatási Díjra vonatkozó számla átadását követő 8 napon belül esedékes.

A felek külön eltérő megállapodása hiányában a Megrendelő a Szolgáltatási Díjat a Szolgáltató számlája alapján, nyolc (8) napos fizetési határidővel a Szolgáltató bankszámlájára: Erste Bank 11600006-00000000-83921690 történő átutalással köteles megfizetni. A Szolgáltatási Díj összege, a fizetési módozattól függetlenül akkor tekintendő megfizetettnek, amikor az adott összeg a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra kerül.

A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamat mértéke a tőkeösszeg után a lejárat napjától a kifizetés napjáig járó, a a Ptk. 6:155. § (1) szerinti mértékű kamat. A késedelmi kamaton felül a Megrendelő köteles a Szolgáltatónál a fizetési felszólításokkal kapcsolatosan felmerült költségeket és kárt is megfizetni, így különösen a 2016. évi IX. tv. szerinti behajtási költségátalány összegét.

A Megrendelő köteles az ARTISJUS felé a Szolgáltató közvetlen jogkezelésű zenéjével kapcsolatosan a nyilvános előadás után a szomszédos jogi jogosultaknak járó jogdíjat (azaz az Előadóművészi Jogvédő Irodának (EJI) és a Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének (MAHASZ) fizetendő díjakat) fizetni.

Szolgáltató a Szolgáltatási Díj összegének számlájára történő jóváírását követő 3 munkanapon belül gondoskodik a Programokhoz történő hivatalos hozzáférésről. Szolgáltató évente egy alkalommal jogosult a Szolgáltatási Díj összegét a KSH által hivatalosan előző évre közzétett fogyasztói árindex (infláció) mértékével egyoldalúan megemelni. A Szolgáltatási Díj ily módon történő emelése az adott év január első napjától lesz érvényes. Ezt meghaladó díjemelésre csak abban az esetben jogosult a Szolgáltató, ha a Programok a meglévőkhöz képest új csatornákkal bővülnek, illetve a továbbított Programok Szolgáltató által fizetendő díja az inflációt meghaladó mértékben emelkedik, vagy a Programok továbbításának költségei növekednek. Szolgáltató a nem inflációval kapcsolatos díjemelésről a Megrendelőt (elektronikus vagy postai) levélben értesíti 30 nappal a tervezett áremelés hatálybalépését megelőzően. Ez utóbbi esetben a Megrendelő a jelen Szerződést az értesítés kézhezvételét követően az áremelés hatálybalépéséig írásban felmondhatja. Ha a Megrendelő a nem inflációval kapcsolatos díjemelést megfizeti, akkor úgy kell tekinteni, hogy a jelen Szerződés ilyen jellegű módosításával egyetért.

 

6.     Felmondás

 

A Szerződésben és a jelen ÁSZF-ben szabályozott felmondáson kívül súlyos szerződésszegés esetén mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani a másik félhez intézett, indokolt, írásbeli nyilatkozattal. Súlyos szerződésszegésnek minősülnek különösen, de nem kizárólagosan, az alábbi esetek:

- a Megrendelő a szerződésben foglalt kizárólagosságra, vagy a folyamatos zene (reklám) lejátszási kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseket megsérti;

- a másik fél ellen felszámolási-, végelszámolási-, csőd-, vagy egyéb, a társaság jogutód nélküli megszűnését eredményező más eljárás indul;

- a Szolgáltató hibájából a Programok 30 napig folyamatosan nem hozzáférhetők és a szolgáltatás nyújtását a Szolgáltató a Megrendelő írásbeli felhívását követő 10 napon belül sem állítja helyre;

- a Megrendelő valótlan adatokat közöl, vagy adatszolgáltatási kötelezettségét egyéb módon megsérti.

- a Megrendelő valamely fizetési kötelezettségével 30 napot meghaladó késedelembe esik;

- a Megrendelő az online felületet, Applikációt nem szerződésszerűen használja, rongálja, harmadik személyeknek azokhoz jogosulatlan hozzáférést biztosít;

- a Megrendelő a Szoftver forráskódjának megfejtésére irányuló tevékenységet végez, a Szoftverhez harmadik személynek jogosulatlan hozzáférést biztosít;

- a Szolgáltató hibájából a Programok nem hozzáférhetők és a szolgáltatás nyújtását a Megrendelő írásbeli felhívását követő 10 napon belül sem állítja helyre a Szolgáltató;

 

7.     A szerzői jog, jogdíjak:

 

A Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató, mint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. (a továbbiakban: „Szjt”) 77. § (1) bekezdése alapján a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek és az azokról készült másolatok (hangfelvételek) sugárzásáért és bármely más módon történő nyilvánossághoz közvetítéséért díjfizetésre kötelezett felhasználó külön megállapodás szerint fizeti a fentiek szerinti felhasználásból eredő díjakat az illetékes jogkezelő szervezetek felé.

A Felek rögzítik, és a Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szerződésből eredően a Szolgáltatónak további díjfizetési kötelezettsége nem keletkezik, minden további, a Szerződés teljesítéséből és a felhasználásból fakadó, a szerzői jogi jogszabályokból (különösen Szjt.) eredő díj megfizetése a Megrendelő kötelezettsége, amelynek megfizetését a Megrendelő a Szerződés aláírásával kifejezetten vállalja.

A fentiek szerint a Megrendelő köteles az ARTISJUS felé a Szolgáltató közvetlen jogkezelésű zenéjével kapcsolatosan a nyilvános előadás után a jogosultaknak, különösen a szomszédos jogi jogosultaknak járó jogdíjat (azaz az Előadóművészi Jogvédő Irodának (EJI) és a Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének (MAHASZ) fizetendő díjakat) közvetlenül az illetékes jogkezelő szervezet felé fizetni, a Szolgáltatót e díjak tekintetében kötelezettség és felelősség nem terheli.

Amennyiben az Artisjus által képviselt, kötelező kollektív jogvédelmi oltalmat élvező zenei tétel, illetve vizuális mű szólal/jelenik (például televízión, rádión, zenegépen vagy lejátszón keresztül) meg a fentebb rögzített szolgáltatási helyszínek/üzlethelyiségek/telephelyek bármelyikén, amely után jogdíjfizetési kötelessége keletkezne, illetve bármely egyéb olyan cselekményt végez, amely a vonatkozó jogszabályok, és/vagy a szerzői- és szomszédos jogok közös kezelői, és/vagy a magyar bíróságok gyakorlata szerint a közös jogkezelő felé jogdíjfizetési kötelezettséget eredményez, a Megrendelő a vonatkozó szerzői- illetve szomszédos jogi díjakat köteles megfizetni, és viselni minden egyéb, ezzel összefüggésben felmerülő kárát. A Megrendelő felelőssége a vonatkozó jogszabályok betartása és az azzal összefüggésben felmerülő díjak megfizetése és károk viselése. A Szolgáltató nem felel a Megrendelő, illetve bármely egyéb személy ilyen jogdíjfizetési kötelezettséggel kapcsolatosan összefüggésben felmerülő káráért.

A Megrendelő köteles biztosítani, hogy a Megrendelő fentebb rögzített üzlethelyiségeiben/telephelyein kizárólag Szolgáltató Programjai kerüljenek felhasználásra, továbbá semmilyen más, a szerzői jogi törvény által védett tartalomként definiált tartalmak ne kerüljenek felhasználásra. A Megrendelő semmilyen a szerzői jogi törvény által védett tartalomként definiált tartalom lejátszására, megjelenítésére alkalmas eszközt, berendezést a helyiségeiben nem tarthat A Szolgáltatót az egyéb média-eszközök, készülék(ek) kapcsán semmilyen felelősség nem terheli. Ezen készülékeknek a megjelölt helyiségekben tartása és üzemeltetése, az üzemeltetés kapcsán különösen az 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezéseinek betartása kifejezetten és kizárólagosan a Megrendelő felelőssége.

A Megrendelő a megjelölt helyiségekben kizárólag a Szolgáltató által biztosított Programokat közvetítheti. Az ennek érdekében tett intézkedéseket köteles a Megrendelő dokumentálni és folyamatosan nyomon követni, és bármely kétség vagy jogvita esetén a Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy az üzlethelyiségeiben/telephelyein a Programokon kívül a tárgyidőszak során más, a kollektív jogokat gyakorló Artisjus Egyesület vagy egyéb közös jogkezelő érdekeltségébe tartozó zenei, videó, illetve audio anyag nem jelent meg.

A Megrendelő kijelenti továbbá, hogy tudomásul veszi, hogy a felek által létrejött egyedi Szerződés szabályai kizárólag a Szerződésben rögzített helyszín vonatkozásában vehető igénybe. Szolgáltató a fenti szabályok be nem tartása esetére kizár mindennemű felelősséget, amely az esetleges jogdíjfizetési kötelezettséggel kapcsolatban fölmerül, Megrendelő pedig kijelenti, hogy a Szolgáltató felelősségének ezen kizárását tudomásul veszi és elfogadja.

Amennyiben a Megrendelő a Szerződésben (és az ÁSZF-ben) rögzített kötelezettségeit megszegi, köteles a Szolgáltatót teljes körűen mentesíteni minden kár, költség vagy fizetési kötelezettség alól, amely a fenti szerződésszegéssel kapcsolatosan esetlegesen jelentkezik.

A Megrendelő egyidejűleg kötelezi magát, hogy a részére a Szerződés alapján sugárzott Programokat semmilyen hang- illetőleg egyéb adathordozón nem rögzíti, azokat kizárólag a Szerződés alapján a Szolgáltatás ideje alatt használja fel.

 

8.     Adatszolgáltatási kötelezettség. Adatvédelem

 

A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy havonta, a tárgyhónapot követő hónap 8. napjáig tájékoztatja a Szolgáltatót arról, hogy a tárgyhónapban hány személy látogatott a Szerződéssel érintett Szolgáltatási helyszínre (és vette igénybe közvetetten a Szolgáltatást). A Szerződés aláírásával a Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a jelen pont alapján megadott adatokat kizárólag statisztikai adatgyűjtés céljából, az adatszolgáltatástól számított 8 (nyolc) évig kezelje. Az adatkezelés a Megrendelő, mint érintett fenti hozzájárulása alapján történik. A Megrendelő a hozzájárulás megadásával egyben kijelenti, hogy ismeri és megértette a Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatóját. A megadott adatok nyilvánosságra nem kerülnek. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a tudomására jutott adatokat és információkat teljes körű titoktartással, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli, valamint minden szükséges technikai illetve egyéb intézkedést megtesz az adatok védelme érdekében.

Megrendelő hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szolgáltató a Szerződés adatait, így a Megrendelő abban szereplő személyes adatait (név, lakcím), valamint a felhasználására vonatkozó egyéb adatokat elektronikus formában nyilvántartsa és saját üzleti tevékenysége keretében, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezelje.

A jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatások használatára vonatkozó Adatkezelési Szabályzat a következő linken érhető el: https://fitradio.hu/adatkezelesi-tajekoztatas

 

9.     Titoktartás

 

A Szerződés hatálya alatt és megszűnését követően is a felek minden, a másik félre és tevékenységére vonatkozó iratot és információt – beleértve a Szerződést és annak valamennyi rendelkezését és mellékletét is –, amelyről az együttműködésük során szereznek tudomást, valamint minden üzleti titkot szigorúan titkosan kezelnek függetlenül attól, hogy ezeket a másik féltől vagy harmadik személytől kapták. Az ilyen iratokat és információt a Szerződés teljesítésével össze nem függő célra nem hozzák nyilvánosságra, nem teszik harmadik személyek részére hozzáférhetővé, nem adják át és nem használják fel.

 

10.   Vis maior

 

Szolgáltató felelőssége a Szerződésben vállalt – érdekkörébe tartozó – kötelezettségekre terjed ki. Így Szolgáltatót nem terheli felelősség semmilyen olyan, a Megrendelőt vagy harmadik személyt ért kárért, költségért vagy fizetési kötelezettségért, amely vis maior, és más olyan, a Szolgáltató befolyási körén kívül eső eseményre vezethető vissza, amely a Szolgáltatás folyamatos nyújtását akadályozhatja – különösen az Internetes jeltovábbítást érintő kérdésekre, amelyek többek között az alábbiak lehetnek: a Programok összeállításában bekövetkező változások,

a műsorjelek Megrendelőhöz történő eljuttatásának, a jeltovábbítás minőségének esetleges zavarai, amennyiben azok nem a Technikai Eszközök hiányosságaira vezethetők vissza, valamint a Szolgáltató szállítóinak késedelme, közlekedési vagy üzemzavarok, anyag- vagy energiahiány, az állami szervek intézkedései.

 

11.   Panaszkezelés

 

Szolgáltató célja, hogy szolgáltatását valamennyi Felhasználó megelégedettsége mellett üzemeltesse. Amennyiben Felhasználónak mégis panasza merülne fel az Applikációval vagy annak üzemeltetésével kapcsolatban, úgy panaszát a jelen ÁSZF-ben megjelölt e-mail címen, vagy levélcímen közölheti:

 

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A Szolgáltató a panaszt elutasító döntését köteles írásban megindokolni. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

Amennyiben a Felhasználó a panaszának kezelésével, vagy a Szolgáltató bármely egyéb eljárásával nem elégedett, úgy közvetlenül fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz, valamint a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is, az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, Pf.20.

Központi telefonszám: 06 (1) 459 4800

Faxszám: 06 (1) 210 4677

E-mail cím: nfh@nfh.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III/310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Központi telefonszám: 06 (1) 488 2131

Faxszá: 06 (1) 2186

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

A Felhasználó fordulhat a lakhelye szerinti illetékes Békéltető Testülethez is, melyek listáját, pontos elérhetőségeit ezen a linken érheti el:

http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

 

12.   Illetékes bíróság kikötése

 

A Szerződő Felek kötelezik magukat, hogy az esetleges vitás ügyeket a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve és az eredeti szándékuknak megfelelő tartalommal megpróbálják békés eszközökkel rendezni, amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy a jelen jogviszonyból származó peres ügyeikre kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét, amely illetékességnek alávetik magukat.

 

13.   Egyéb rendelkezések

 

A Megrendelő képviselője kijelenti és szavatolja, hogy teljes és korlátlan felhatalmazással és jogosultsággal rendelkezik a Szerződés megkötésére a Megrendelő nevében, és köteles megtéríteni a Szolgáltató, a Megrendelő vagy bármely harmadik személy teljes kárát, költségeit és minden hátrányát, amely a szerződéses nyilatkozat valótlanságából ered.

Szolgáltató jogosult a Szerződést a Megrendelő értesítésével egyidejűleg más, a jelen Szerződésben foglaltak teljesítésére alkalmas és felhatalmazott társaságra átruházni.

A Szerződésben és mellékleteiben, illetve a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

A jelen ÁSZF, valamint annak estleges mellékletei a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

Jelen szerződési feltételek részleges érvénytelensége esetén a kiesett rendelkezés helyett a mindenkori törvényi előírások az irányadók akként, hogy a szerződési feltételek érvénytelenséggel nem érintett része továbbra is változatlanul irányadó.

A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF egyoldalúan történő módosítására, akként, hogy a módosításokat legkésőbb annak hatálybalépése előtt 10 nappal köteles közzétenni a weboldalán.

Felhasználók a weboldal és az Applikáció használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal és az Applikáció használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

A Szolgáltató által üzemeltetett Fitradio mobil applikáció (a továbbiakban: „Applikáció”) használtára vonatkozó általános szerződéses feltételeket a FitRadio Applikáció ÁSZF tartalmazza, amely az alábbi linken érhető el: https://fitradio.hu/applikacio-aszf

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vonatkozásában elsősorban a Szerződésben és annak mellékleteiben foglaltak irányadók, az ott nem szabályozott kérdésekben a jelen ÁSZF és annak esetleges mellékletei; egyebekben pedig a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

 

A jelen ÁSZF 2019. április 30. napjától visszavonásig hatályos.

 

Kelt: Budapest, 2019. április 25.

Szabolcsi Máté
Ügyvezető
FitRadio Kft.
Szolgáltató