Kapcsolati információk

FitRadio Kft.

Adószám
24971582-2-14
Székhely
8600 Siófok
Béri Balog Ádám utca 47.
Mobil
+36 20 425 6205
Email cím
Youtube Facebook Instagram

Küldj nekünk üzenetet

Kötelező mező
Kötelező mező
Kötelező mező
Kötelező mező
Kötelező mező

Általános Szerződési Feltételek  

amely tartalmazza a FitRadio Kft. (8600 Siófok, Béri Balog Ádám utca 47. földszint 12.) szolgáltató (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett FitRadio nevű mobilapplikáció (a továbbiakban: „Applikáció”) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket

(a továbbiakban: „FitRadio Applikáció ÁSZF”).

 

1)     Fogalommeghatározások:

 

Szolgáltató:

FitRadio Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 8600 Siófok, Béri Balog Ádám utca 47.

Cégjegyzékszám: Cg.14-09-316378

Nyilvántartó hatóság: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága

A cég statisztikai számjele: 24971582-6010-113-14.

A cég adószáma: 24971582-2-14

A képviseletre jogosult vezető tisztségviselő: Szabolcsi Máté ügyvezető

A szolgáltató elérhetősége, a Felhasználókkal való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@fitradio.hu

 

Felhasználó:

Felhasználónak minősül minden olyan természetes személy, aki letölti az Applikációt az AppStore, illetve a Play Áruházból annak érdekében, hogy a Szolgáltatást igénybe tudja venni.

 

Szolgáltatás:

Az Applikáció valamennyi olyan funkciója, amely a Felhasználó számára az Applikációba történő belépést követően elérhetővé válik, így különösen, de nem kizárólagosan a Szolgáltató által közvetített zenei Program.

 

2)     Bevezető rendelkezések

 

A FitRadio Applikáció ÁSZF tartalmazza a Szolgáltató által üzemeltetett Fitradio mobil applikáció (a továbbiakban: „Applikáció”) használtára vonatkozó általános szerződéses feltételeket, amelyeket a Szolgáltató zeneszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatási szerződéseire vonatkozó mindenkor hatályosáltalános szerződéses feltételeivel (a továbbiakban: Fitradio ÁSZF) összhangban kell értelmezni.

A Fitradio ÁSZF az alábbi linken érhető el: https://fitradio.hu/aszf

A Felhasználó az Applikáció letöltésével és a szolgáltatás igénybevételével automatikusan elfogadja a FitRadio Applikáció ÁSZF rendelkezéseit és kijelenti, hogy annak rendelkezéseit ismeri és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Az Applikáción keresztül megkötött szerződések vonatkozásában a jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), az utólag nem hozzáférhető, magatartási kódexre nem utal.

A FitRadio Applikáció ÁSZF kizárólag az Applikáció használatára vonatkozóan tartalmaz érvényes és hatályos rendelkezéseket, az Applikáció használatának megkezdésével a felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó”) és a Szolgáltató között jön létre szerződés.

 

3)     Adatkezelési szabályok

 

Az Applikáció használata során a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat Szolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseit betartva, bizalmasan kezeli, amelynek részletszabályait külön íven szövegezett Adatkezelési Szabályzat tartalmazza.

A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a fizetési tranzakciók feldolgozásának érdekében a Szolgáltató esetlegesen megadja a Felhasználó személyes adatait (például nevét, lakóhelyét, e-mail-címét).

A jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatások használatára vonatkozó Adatkezelési Szabályzat a következő linken érhető el: https://fitradio.hu/adatkezelesi-tajekoztatas

 

4)     Az applikáció működése

 

Az Applikáció célja, hogy a Felhasználó – kötelező regisztrációt követően - hozzáférjen a zenei Programokhoz, ezen belül zenei tartalmat keressen és streameljen mobileszközén vagy más támogatott eszközén (a továbbiakban „Eszköz”). Az Applikáció használatához a Felhasználónak olyan Eszközzel kell rendelkeznie, amely megfelel bizonyos rendszer- és kompatibilitási követelményeknek.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a zenei Programok online hallgatása adatforgalmat bonyolít Eszközén, amely a telekommunikációs társasággal kötött szerződése alapján adott esetben fizetési kötelezettséget (adatcsomag felhasználása, adatkeret túllépése) vonhat maga után. Szolgáltató kizárja a felelősségét valamennyi, abból eredő kár tekintetében, amely abból ered, hogy a Felhasználó adatforgalma az Applikáció használatának eredményeként megnövekedett.

A Felhasználó felelős a harmadik feleknél (például internet- vagy mobilszolgáltatónál) felmerülő minden hozzáférési és adatforgalmi díjakért, amelyek az Applikáció használatával kapcsolatban merülnek fel.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy szükségessé válhat az Applikáció és a zenei Programok frissítése, például programhiba-javítások, továbbfejlesztett funkciók, hiányzó beépülő modulok és új verziók (együttesen „Frissítések”) esetén. Az ilyen frissítések szükségesek lehetnek az Applikáció használatához, a Programokhoz való hozzáféréshez. A jelen ÁSZF elfogadásával és az Applikáció használatával a Felhasználó beleegyezik az ilyen Frissítések automatikus fogadásába.

Az Applikáció letöltését és a kötelező regisztrációt követően a Felhasználó választhat az ingyenes és a prémium fiók igénybevétele között.

 

5)   Regisztráció

 

Mind az ingyenes, mind a prémium fiók igénybevétele regisztrációhoz kötött.

A regisztráció során a regisztráló Felhasználó köteles megadni valós adatait, így nevét, lakóhelyét és e-mail címét, amely adatok megadása nélkül a regisztráció nem folytatható.

A regisztráció feltétele továbbá annak megerősítése, hogy a Felhasználó elolvasta és elfogadta a mindenkor hatályos általános szerződési feltételeket.

A regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető hibáért, késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

A regisztrációt követően a megadott adatok módosítására, valamint további adatok megadására a „Profil” oldalon nyílik lehetőség és itt választhat a Felhasználó az ingyenes, vagy a prémium fiók igénybevétele között.

 

6)   Ingyenes fiók

 

Az Applikáció letöltése, a regisztráció és– a Prémium fiókkal történő használatot kivéve – az Applikáció korlátozott használata ingyenes (Ingyenes fiók).

A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Ingyenes fiókkal történő használat mellett

-a Szolgáltató a Tartalmak lejátszása folyamán 20 (húsz) percenként kb 20 mp időtartamú reklám lejátszására jogosult és köteles, továbbá

-egyéni lejátszási listák Felhasználó általi létrehozása és használata korlátozottan lehetséges (1 db lejátszási lista).

 

7)     Prémium fiók

 

Az Applikáció teljes körű és reklámmentes használatához regisztráció és Prémium fiók létrehozása szükséges, amely havi díjfizetési kötelezettséget von maga után.

A Prémium fiókkal rendelkező Felhasználó korlátlan mennyiségű lejátszási listát hozhat létre.

A Prémium fiók létrehozásához és fenntartásához a Felhasználó regisztrációja és a havi díjak folyamatos megfizetése szükséges.

A Felhasználó a „Profil” oldalán dönthet az Ingyenes fiókról a Prémium fiókra történő áttérésről.

 

8)     Díjfizetés

 

A regisztrációval létrehozott Prémium fiók Felhasználója havi díjat köteles fizetni a Szolgáltató részére (előfizetés).

A havi díjfizetés vonatkozásában egy hónapnak minősül a regisztráció naptári napjától kezdődően a rákövetkező hónap ugyanazon naptári napjáig terjedő időszak.

A havi díj összege: 399 Ft, azaz háromszázkilencvenkilenc forint, amelyet a Felhasználó havonta előre köteles megfizetni a Szolgáltató részére.

A havi díj kiegyenlítése online bankkártyás fizetéssel történik a Simplepay rendszeren keresztül. Online bankkártyás fizetés esetén a regisztráció jóváhagyását követően a rendszer átirányítja a Felhasználót a Simplepay rendszert üzemeltető OTP Bank Zrt. online fizetési felületére. Az itt megadott adatokat kizárólag az OTP Bank Zrt. látja és kezeli, a Szolgáltató rendszerében a fizetési adatok (bankkártyaszám, lejárat, ellenőrző kód) nem jelennek meg és nem kerülnek tárolásra. A banki fizetőoldalon felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően a FitRadio nevű mobilapplikációban a kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Ön tranzakciónként hozzájárulása nélkül a Kereskedő által kezdeményezve történjenek. Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a SimplePay nem fér hozzá. A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt. Jelen tájékoztatót átolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom.

 

9)     Megszüntetés

 

A Prémium fiókkal rendelkező Felhasználó bármikor dönthet úgy, hogy – regisztrációját fenntartva – Prémium fiókját megszünteti/felmondja és Ingyenes fiókra vált. Amennyiben a Felhasználó a továbbiakban már nem akar előfizetni és így a Prémium fiókot igénybe venni, úgy az előfizetését le kell mondania, amelyet a Felhasználó a „Profil” oldalán tehet meg. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ha a Prémium fiókra vonatkozó előfizetését megszünteti/felmondja, a Szolgáltató a már befizetett összegekre vonatkozóan visszatérítésre nem köteles. A Felhasználó a már kifizetett időtartam végéig az előfizetése megszüntetését követően is hozzáfér az előfizetett szolgáltatásához.

A „Profil” oldalán új előfizetéssel a Felhasználó bármikor visszatérhet a Prémium fiók igénybevételéhez.

A Felhasználó az Applikáció használata során bármikor jogosult úgy dönteni, hogy a regisztrációját megszünteti. A regisztráció megszüntetésére irányuló szándékát a Felhasználó a Szolgáltató részére írt elektronikus levél útján kezdeményezheti és a regisztráció törléséről a Szolgáltató gondoskodik. A regisztráció és a felhasználói fiók törlése visszavonhatatlan. A felhasználói fiók visszaállítására a törlést követően nincs lehetőség, ismételt használati szándék esetén a Felhasználónak ismételten regisztrálnia szükséges.

A Prémium fiókkal rendelkező (előfizető) vonatkozásában - a Fitradio ÁSZF-ben szabályozott felmondási szabályokon túlmenően - a jelen dokumentumban foglalt Applikáció útján létrejött szerződés esetén a Szolgáltató jogosult – bármely külön jogcselekmény tétele nélkül - azonnali hatállyal felmondani a Prémium fiókra vonatkozó szerződést és a vonatkozó szolgáltatást megszüntetni, amennyiben a Felhasználó a fizetési kötelezettségével 5 (öt) napon túl késedelembe esik.

 

10)   Egyéb rendelkezések

 

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a Fitradio ÁSZF, illetőleg a vonatkozó magyar jogszabályok irányadók, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2015. (II.26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Applikáció használatával – regisztrációtól függetlenül – a jelen Fitradio Applikáció ÁSZF-ben foglalt valamennyi szerződési feltételt magára nézve kötelezőnek ismer el.

A fentiek alapján kérjük, hogy szolgáltatásainkat kizárólag akkor vegye igénybe, amennyiben a Fitradio Applikáció ÁSZF és a Fitradio ASZF minden pontjával egyetért és az ezekben foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

 

A jelen szabályzat 2019. április 30. napjától visszavonásig hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a jelen szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt legalább 11 (tizenegy) nappal a weboldalán közzéteszi. Felhasználók az Applikáció használatával elfogadják, hogy rájuk nézve az Applikáció használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

 

Kelt: Budapest, 2019. április 25.

 

Szabolcsi Máté
Ügyvezető
FitRadio Kft.
Szolgáltató